Algemene Reservatie Voorwaarden

 

ALGEMENE RESERVATIE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

Alleen de algemene reservatie voorwaarden van onze onderneming die door de reserverende goed gekend zijn, regelen de

de reservatie of bij details is dit slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord en andersluidende overeenkomsten. Onze

onderneming behoudt het recht voor, om na de datum der prijsaanvragen een volledige prijsherziening op te maken voor de

bestelling, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen condities. Als de besteller wijzigingen wenst aan te brengen aan de

bestelling, zelfs na aanvaarding ervan voor akkoord door de besteller binnen de gestelde geldigheidsduur, en geldt voor

niet opgenomen uren, en zelfs voor gedeeltelijke uitgevoerde bestellingen.

 

 

BEVESTING

De uitvoering van onze overeenkomst zal pas ingaan na ontvangst van de schriftelijke reservatie - bevestiging onzentwege, en

onafgezien ontvangst van het voorschot van 50 % op de totale prijs van de uit te voeren bestellingen. Het voorschot van 50 %

is bij de reservatie opeisbaar, behoudens onze uitdrukkelijk andersluidende akkoorden. Elke reservatie door en/ of voor een

 

minderjarige zal dienen vergezeld te gaan van een akkoord door een meerderjarige.

 

 

 

RESERVATIEVOORWAARDEN

Telefonische reservatie: deze dient vergezeld te zijn met de betaling van een voorschot van € 20 per persoon door storting op

onze bankrekening BE64 3850 1438 4052, drie weken voor de speldatum. Alvorens te storten verzoeken wij ons te contacteren op

het nummer 0495/46.91.51. Enkel de ontvangst van het voorschot houdt de reservatie in op de afgesproken datum en het uur.

Onze onderneming houdt alle rechten voor om bij een annulering om het ontvangen voorschot aan te rekenen op onze

administratieve kosten, en voor de dervingskosten op onze accommodatie. Eventuele annulering dient minstens twee weken vóór

aan de geplande reservatie te gebeuren, zo niet houdt onze onderneming het recht voor om het voorgaande beding toe te

passen.

Online reservatie: geldt de reservatie e-mail waar de afgesproken datum en het afgesproken uur op vermeld staan als

overeenkomst. Het niet naleven van de reservatie - uren op afgesproken datum en het afgesproken uur in de reservatie e- mail

vermeld, door het niet opdagen op de afgesproken uren zal er een kost worden aangerekend van 20 € per persoon op de

reservatie e-mail. Enkel annulering minimaal twee weken vóór de geplande reservatiedatum en uren kan kosteloos worden

aanvaard. Gebeurt dit niet dan behoudt Paintball Valley zich het recht om bovenstaande beschrijving toe te passen en

de hiervoor vermelde kosten aan te rekenen zoals hiervoor vermeld. OPGELET voor de alternatieve reservatiedata en uren

welke na de online reservatie door de klant niet werden afgezegd behoudt Paintball Valley zich het recht voor om de

voornoemde annulerings-verrekening toe te sturen. Al onze bestellingen worden geacht vanuit onze kantoren te zijn gedaan.

 

 

 

BETALING

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar in onze woonplaats, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk een vervaldatum is voorzien.

Met contante betaling wordt bedoeld: betaling via bankoverschrijving of in baar geld. Voor elke bestelling kunnen wij eisen dat

er ten onze voordele voldoende betalingsvoorwaarden worden gesteld. Elke wijziging in de toestand van overeenkomst, zoals

overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzeker solventvermogen,

concordaat, faillissement, achterstallige betalingen, wettigt onze onderneming waarborgen te eisen of een gedeelte van of

gans de overeenkomst op te schorten of te vernietigen. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde reservaties

van de betwistte bestellingen onmiddellijk opeisbaar zonder dat hierdoor afstand wordt gedaan van de schadevergoedingen en

intresten die onze onderneming na vergeefse ingebrekestelling toegekend worden. De publicatie van de naam van de besteller

in de lijst der protesten van de aangenomen wisselbrieven en orderbrieven alsook het niet-betalen van een rekening geeft ons

het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de reservaties. Wij houden ons het recht voor gedeeltelijk te presteren.  

De prijzen worden berekend op de reservatiedatum in de kantoren onder alle voorbehoud;

Bij elke wanbetaling zijn wij zo vrij de bestelling te annuleren ten voordele van onze firma;

 

PROMOTIEACTIES

Generlei promo-acties of toekenning van kortingen in combinatie met betaalde voorschotten op reserveringen, of met dealgemene reservatieprijzen, zullen aanleiding geven tot terugbetalingen aan de besteller. 


CONVENTIONELE VERWIJLRENTE & SCHADEBEDING

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na een vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met de verwijlrente ad 8,0 % per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur gelijk aan de toepassing van de bijzondere wettelijke verwijlrente op de wanbetalers;

 

Bij wanbetaling wordt op het totale openstaande en verschuldigde bedrag na vergeefse aanmaning verhoogd met een vaste vergoeding gelijk aan 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.859,20 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt;

 

BEVOEGDHEIDSBEDING

Alle eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter over het kanton Kortrijk en de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk. Paintball Valley behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere Rechtbank volgens de wet bevoegd, aanhangig te maken;

 

AANVAARDING & KLACHTEN

De reservaties zijn steeds vergezeld van een bevestigingsnota welke het akkoord inhoudt van de besteller met de ter zake geldende speelvoorwaarden en reglementeringen, en waarnaar de afnemer zich schikt. Paintball Valley behoudt zich het recht voor om alle schade berokkende feiten terug te verhalen op de betrokkenen. Tevens over te gaan tot de verwijdering van onbevoegden uit het pand. Klachten van gelijke aard worden onmiddellijk vermeld op de nota en schriftelijk binnen de 8 dagen na de reservaties aan het adres van onze onderneming. Nadien beschouwen wij de geleverde prestaties als aanvaard. Klachten aangaande rekeningen moeten schriftelijk gedaan worden op ons adres ten laatste acht dagen na ontvangst van de rekeningen

 

 

ALGEMENE RESERVATIE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

Alleen de algemene reservatie voorwaarden van onze onderneming die door de reserverende goed gekend zijn, regelen de

de reservatie of bij details is dit slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord en andersluidende overeenkomsten. Onze

onderneming behoudt het recht voor, om na de datum der prijsaanvragen een volledige prijsherziening op te maken voor de

bestelling, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen condities. Als de besteller wijzigingen wenst aan te brengen aan de

bestelling, zelfs na aanvaarding ervan voor akkoord door de besteller binnen de gestelde geldigheidsduur, en geldt voor

niet opgenomen uren, en zelfs voor gedeeltelijke uitgevoerde bestellingen.

 

BEVESTING

De uitvoering van onze overeenkomst zal pas ingaan na ontvangst van de schriftelijke reservatie - bevestiging onzentwege, en

onafgezien ontvangst van het voorschot van 50 % op de totale prijs van de uit te voeren bestellingen. Het voorschot van 50 %

is bij de reservatie opeisbaar, behoudens onze uitdrukkelijk andersluidende akkoorden. Elke reservatie door en/ of voor een

minderjarige zal dienen vergezeld te gaan van een akkoord door een meerderjarige.

 

RESERVATIEVOORWAARDEN

Telefonische reservatie: deze dient vergezeld te zijn met de betaling van een voorschot van € 20 per persoon door storting op

onze bankrekening BE64 3850 1438 4052, drie weken voor de speldatum. Alvorens te storten verzoeken wij ons te contacteren op

het nummer 0495/46.91.51. Enkel de ontvangst van het voorschot houdt de reservatie in op de afgesproken datum en het uur.

Onze onderneming houdt alle rechten voor om bij een annulering om het ontvangen voorschot aan te rekenen op onze

administratieve kosten, en voor de dervingskosten op onze accommodatie. Eventuele annulering dient minstens twee weken vóór

aan de geplande reservatie te gebeuren, zo niet houdt onze onderneming het recht voor om het voorgaande beding toe te

passen.

Online reservatie: geldt de reservatie e-mail waar de afgesproken datum en het afgesproken uur op vermeld staan als

overeenkomst. Het niet naleven van de reservatie - uren op afgesproken datum en het afgesproken uur in de reservatie e- mail

vermeld, door het niet opdagen op de afgesproken uren zal er een kost worden aangerekend van 20 € per persoon op de

reservatie e-mail. Enkel annulering minimaal twee weken vóór de geplande reservatiedatum en uren kan kosteloos worden

aanvaard. Gebeurt dit niet dan behoudt Paintball Valley zich het recht om bovenstaande beschrijving toe te passen en

de hiervoor vermelde kosten aan te rekenen zoals hiervoor vermeld. OPGELET voor de alternatieve reservatiedata en uren

welke na de online reservatie door de klant niet werden afgezegd behoudt Paintball Valley zich het recht voor om de

voornoemde annulerings-verrekening toe te sturen. Al onze bestellingen worden geacht vanuit onze kantoren te zijn gedaan.

 

BETALING

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar in onze woonplaats, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk een vervaldatum is voorzien.

Met contante betaling wordt bedoeld: betaling via bankoverschrijving of in baar geld. Voor elke bestelling kunnen wij eisen dat

er ten onze voordele voldoende betalingsvoorwaarden worden gesteld. Elke wijziging in de toestand van overeenkomst, zoals

overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzeker solventvermogen,

concordaat, faillissement, achterstallige betalingen, wettigt onze onderneming waarborgen te eisen of een gedeelte van of

gans de overeenkomst op te schorten of te vernietigen. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde reservaties

van de betwistte bestellingen onmiddellijk opeisbaar zonder dat hierdoor afstand wordt gedaan van de schadevergoedingen en

intresten die onze onderneming na vergeefse ingebrekestelling toegekend worden. De publicatie van de naam van de besteller

in de lijst der protesten van de aangenomen wisselbrieven en orderbrieven alsook het niet-betalen van een rekening geeft ons

het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de reservaties. Wij houden ons het recht voor gedeeltelijk te presteren.  

De prijzen worden berekend op de reservatiedatum in de kantoren onder alle voorbehoud;

Bij elke wanbetaling zijn wij zo vrij de bestelling te annuleren ten voordele van onze firma;

 

PROMOTIEACTIES

Generlei promo-acties of toekenning van kortingen in combinatie met betaalde voorschotten op reserveringen, of met de algemene reservatieprijzen, zullen aanleiding geven tot terugbetalingen aan de besteller. 

 

CONVENTIONELE VERWIJLRENTE & SCHADEBEDING

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na een vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met de verwijlrente ad 8,0 % per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur gelijk aan de toepassing van de bijzondere wettelijke verwijlrente op de wanbetalers;

Bij wanbetaling wordt op het totale openstaande en verschuldigde bedrag na vergeefse aanmaning verhoogd met een vaste vergoeding gelijk aan 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.859,20 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt;

 

BEVOEGDHEIDSBEDING

Alle eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter over het kanton Kortrijk en de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk. Paintball Valley behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere Rechtbank volgens de wet bevoegd, aanhangig te maken;

 

AANVAARDING & KLACHTEN

De reservaties zijn steeds vergezeld van een bevestigingsnota welke het akkoord inhoudt van de besteller met de ter zake geldende speelvoorwaarden en reglementeringen, en waarnaar de afnemer zich schikt. Paintball Valley behoudt zich het recht voor om alle schade berokkende feiten terug te verhalen op de betrokkenen. Tevens over te gaan tot de verwijdering van onbevoegden uit het pand. Klachten van gelijke aard worden onmiddellijk vermeld op de nota en schriftelijk binnen de 8 dagen na de reservaties aan het adres van onze onderneming. Nadien beschouwen wij de geleverde prestaties als aanvaard. Klachten aangaande rekeningen moeten schriftelijk gedaan worden op ons adres ten laatste acht dagen na ontvangst van de rekeningen